Πολιτική Απορρήτου

ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η παρούσα δήλωση ιδιωτικού απορρήτου εφαρμόζεται στην περίπτωσή σας μόνο όταν αγοράζετε ένα προϊόν από την εταιρεία Atmoway.

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου («Δήλωση Απορρήτου») διασαφηνίζει τον τρόπο που η Atmoway, η οποία έχει την εταιρική της έδρα επί της οδού Λ.Πετρουπόλεως 35 («Atmoway», «εμείς», «δικό μας» και « εμείς»), επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σχετικά με σας. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου εφαρμόζεται μόνο σε πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε με σκοπό να διευκολύνουμε την αγορά των προϊόντων που πουλάμε στην ιστοσελίδα της Atmoway, που εμφανίζεται στο www.atmoway.gr (η « Ιστοσελίδα»). Η Ιστοσελίδα ανήκει και λειτουργεί από την Atmoway.

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου υιοθετήθηκε κατά την ανωτέρω «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος» και μπορεί κατά καιρούς να τροποποιείται. Σε περίπτωση ουσιωδών αλλαγών, μπορεί να σας γνωστοποιήσουμε αυτές τις αλλαγές. Μπορείτε να προσδιορίσετε πότε αυτή η έκδοση της Δήλωσης Απορρήτου υιοθετήθηκε πιο πρόσφατα αναφερόμενοι στην ανωτέρω ημερομηνία «Τελευταία Ενημέρωση».

1. Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Η Atmoway είναι ο κάτοχος των δεδομένων όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για να σας παρέχουμε τα προϊόντα που αγοράσατε από εμάς στην Ιστοσελίδα. Αυτά περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως το όνομά σας και την διεύθυνση παραλαβής. Η Atmoway επεξεργάζεται απευθείας τα δεδομένα σας σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο, Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001 (ο « Νόμος Προστασίας Απορρήτου»).

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η Atmoway είναι ο κάτοχος των δεδομένων σε σχέση με όλες τις πληροφορίες που παρέχετε ή διαθέτετε όταν έρχεστε σε επαφή με την ιστοσελίδα.
Αυτές περιλαμβάνουν για παράδειγμα πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία ενός λογαριασμού 
Atmoway ή την εγγραφή στα ηλεκτρονικά μηνύματα μάρκετινγκ.
Η πελατειακή σας σχέση με την 
Atmoway, η οποία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο προστασίας απορρήτου και την Πολιτική Απορρήτου αυτής.

2. Πώς η Atmoway χρησιμοποιεί τις πληροφορίες

Η Atmoway επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό να ολοκληρώσει την παραγγελία σας. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με:

· την παράδοση και την αποστολή των προϊόντων που έχετε αγοράσει από εμάς και

· τη διαχείριση των καθημερινών λειτουργικών αναγκών για την πώληση και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

Η Atmoway θα επεξεργαστεί επίσης τα δεδομένα σας, προκειμένου να συμμορφωθεί με τους νόμους, τους κανονισμούς και τη νομοθεσία, καθώς και την επιβολή των δικαστικών μας δικαιωμάτων. Παρακαλούμε σημειώστε ότι αν έχετε αγοράσει προϊόντα για άλλους εκτός από τον εαυτό σας, είναι δική σας ευθύνη να συμμορφώνεστε με το Νόμο Προστασίας Απορρήτου σε σχέση με την υποβολή σε εμάς των προσωπικών τους πληροφοριών.

3. Πότε και γιατί η Atmoway αποκαλύπτει τις Πληροφορίες

Δεν ασχολούμαστε με την πώληση ή μίσθωση προσωπικών στοιχείων. Όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 2, πιθανώς να δώσουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους ως κατωτέρω αναφέρεται, ανάλογα με τις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν από καιρό σε καιρό:

· Σε συνδεδεμένους και μη συνδεδεμένους τεχνικούς και οργανωτικούς παρόχους υπηρεσιών σχετικούς με την επιχείρησή μας. Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς την Atmoway είναι εγκεκριμένη καθώς πραγματοποιείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

· Σε τρίτους για να δημιουργούν αναφορές/δηλώσεις ή να συλλέγουν τα χρέη που οφείλονται σε εμάς ή τους προμηθευτές μας ή σε άλλους επιχειρηματικούς εταίρους.

· Σε τρίτους, προκειμένου να εκπληρώνουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς εσάς, την καταπολέμηση της απάτης ή εγκληματικής δραστηριότητας, ή ως μέρος των νομικών διαδικασιών πoυ μας επηρεάζουν.

· Σε αστυνομικούς υπαλλήλους ή άλλους κυβερνητικούς υπαλλήλους, για τη συμμόρφωση με τις νομικές διαταγές και τα αιτήματα της κυβέρνησης, ή όπως απαιτείται για να υποστηρίξουμε τον έλεγχο, τη συμμόρφωση και τις λειτουργίες εταιρικής διακυβέρνησης

Παρακαλούμε σημειώστε ότι είναι πιθανό ορισμένοι αποδέκτες των δεδομένων σας να βρίσκονται εκτός της Κύπρου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε χώρες με ανεπαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Αναγνωρίζετε και κατανοείτε ότι όταν αγοράζετε ένα προϊόν, εμείς μπορούμε να δίνουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε έναν πάροχο υπηρεσιών ή επιχειρηματικό εταίρο που υποστηρίζει την παράδοση του προϊόντος σας σε σας και ότι αυτός ο πάροχος υπηρεσιών ή επιχειρηματικός εταίρος μπορεί να βρίσκεται (ή να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα) εκτός της Ελλάδος ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα κυρίως σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Atmoway έχει εφαρμόσει ένα πρόγραμμα ασφάλειας των πληροφοριών που περιέχουν διοικητικούς, τεχνικούς και φυσικούς ελέγχους που αποσκοπούν στην εύλογη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας κρυπτογράφησης κατά τα πρότυπα της βιομηχανίας.

5. Διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς εσάς και όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε για σας, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας για πρόσβαση ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση που θέλετε να ενεργήσετε έτσι, παρακαλούμε στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@atmoway.gr. Μπορείτε επίσης να στείλετε επιστολή στη διεύθυνση: Atmoway Λ.Πετρουπόλεως 35, Ίλιον.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι παρόλο που είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε, δεν μπορούμε πάντοτε να διαγράψουμε τα αρχεία των προηγούμενων αλληλεπιδράσεων και συναλλαγών. Για παράδειγμα, είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε αρχεία σχετικά με τις προηγούμενες αγορές για λόγους οικονομικής πληροφόρησης και συμμόρφωσης.